ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 10/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 9/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 11/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างศึกษาจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาทางทะเล และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี